Follow Andreu Rifé to join the conversation.

When you follow Andreu Rifé, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Andreu Rifé

Barcelona, Spain

Apart de músic, Andreu Rifé és actor de cinema, teatre i televisió.
La seva obra musical es manifestà al mercat discogràfic amb “Terròs!” (Discmedi, 2008), “Roba’m la cartera” (2010). Ambdós àlbums foren presentats en llenguatge teatral dins el cartell barceloní desenvolupant, d’aquesta manera, les seves dues facetes alhora: la d’actor i la de músic.